Klik hier voor mijn droom....

 Algemene Voorwaarden

 

Op alle diensten van Bert Smulders (Habibio) zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

artikel 1 - algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Bert Smulders (Habibio), in het vervolg aangeduid als HABIBIO.
b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdracht: de tussen HABIBIO en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.
- Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door HABIBIO geleverde diensten.
- CliŽnt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door HABIBIO wordt begeleid of de door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door HABIBIO is geaccepteerd en die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen voor begeleiding door HABIBIO en tevens heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden die voor hem/haar van toepassing zijn.
c. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voorzover zij door HABIBIO schriftelijk zijn bevestigd. HABIBIO wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

 

artikel 2 - opdracht

a. Offertes van HABIBIO zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de cliŽnt is verstrekt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliŽnt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan HABIBIO de begeleiding beperken, uitstellen of beŽindigen.
b. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij HABIBIO garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliŽnt optimaal in te zetten.
c. Een opdracht tot begeleiding door HABIBIO komt niet tot stand dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door HABIBIO. Aanvullingen en wijzigingen kunnen slechts schriftelijk geschieden.
d. HABIBIO wijst de opdrachtgever erop dat aanvaarding van begeleiding door cliŽnt niet mag worden beschouwd als een toezegging tot beŽindiging van het dienstverband, erkenning van de noodzaak tot vertrek, erkenning van incompetentie of het bestaan van een onwerkbare situatie. De begeleiding zal niet kunnen en mogen dienen als een argument voor ontslag. De begeleiding door HABIBIO zal de rechtspositie van opdrachtgever en cliŽnt niet beÔnvloeden. Zij behouden beiden hun rechten en vrijheden.
e. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriŽnterende gesprekken met de opdrachtgever en/of de cliŽnt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan HABIBIO de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beŽindigen.
f. De door HABIBIO aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief.


artikel 3 - tarieven

a. De door HABIBIO gemaakte reis- en verblijfkosten alsmede overige kosten zullen apart in rekening worden gebracht.
b. De reiskosten die cliŽnt maakt komen voor rekening van cliŽnt en/of opdrachtgever zelf.

c. De honorering die HABIBIO zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.
d. Indien HABIBIO bij langlopende overeenkomsten haar tarieven tussentijds wil verhogen, zal zij dit 1 maand van te voren aan de opdrachtgever/cliŽnt melden. Indien de opdrachtgever/cliŽnt niet akkoord is met de tussentijdse prijsverhoging zijn HABIBIO en de opdrachtgever/cliŽnt gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen. Mochten partijen in onderhandeling zijn over de wijziging van de overeenkomst dan gaan de lopende begeleidingen gedurende maximaal 1 maand onder de eerder overeengekomen voorwaarden door.
e. Indien de cliŽnt niet tijdig op de afspraken arriveert, zal HABIBIO de gereserveerde tijd volledig bij de opdrachtgever in rekening brengen. Wanneer de cliŽnt een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, is de opdrachtgever de gereserveerde tijd volledig verschuldigd.


artikel 4 - betalingsvoorwaarden

a. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en te worden overgemaakt op de bankrekening van HABIBIO.
b. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan.
c. Indien de opdrachtgever/cliŽnt niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever/cliŽnt direct na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd. De door HABIBIO te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij door de rechter daarover anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15 % van het achterstallige bedrag met een minimum van Ä100,-.
d. HABIBIO is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever/cliŽnt in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.


artikel 5 - vertrouwelijkheid

a. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
b. Indien en voorzover HABIBIO schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliŽnt, zal de cliŽnt vooraf het rapport mogen inzien.
c. De opdrachtgever en/of de cliŽnt mogen bij de intake geen belangrijke gegevens van psychische, sociale, juridische of justitiŽle aard achterhouden die de voortgang van de begeleiding kunnen belemmeren.


artikel 6 - aansprakelijkheid

a. HABIBIO is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door cliŽnt of opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de door HABIBIO gegeven adviezen.
b. HABIBIO is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voorzover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming.
c. De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat HABIBIO voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden.
d. Wanneer opdrachtgever op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen 1 jaar na het beŽindigen van de opdracht schriftelijk aan HABIBIO kenbaar te maken.


 

artikel 7 - intellectueel eigendom

a. De door HABIBIO uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur zijn uitsluitend bestemd voor cliŽnt zelf en, onder voorbehoud van toestemming van de cliŽnt en indien van toepassing, tevens bestemd voor inzage door de opdrachtgever.
b. HABIBIO behoudt te allen tijde alle rechten voor op uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en Ďknow-howí, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of als na verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht.
c. Voor geheel of gedeeltelijke bekendmaking of ter beschikkingstelling van uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en kennis aan anderen dan opdrachtgever en cliŽnt is voorafgaande schriftelijke toestemming van HABIBIO nodig.
d. Opdrachtgever vrijwaart HABIBIO voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van anderen.


artikel 8 - opzegging

a. De opdrachtgever/cliŽnt is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te beŽindigen door opzegging. De opdrachtgever/cliŽnt is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd aan HABIBIO. De opdrachtgever/cliŽnt is bij opzegging wel verplicht het aantal uren dat de cliŽnt aan begeleiding heeft ontvangen voor de opzegging tegen normaal uurtarief te vergoeden.
b. De reden van opzegging wordt gemotiveerd aan de andere partijen medegedeeld.
c. In geval van opzegging door de opdrachtgever/cliŽnt voordat de eerste afspraak tussen cliŽnt en HABIBIO heeft plaatsgevonden, is HABIBIO gerechtigd Ä50.- aan administratiekosten in rekening te brengen.


artikel 9 - ontbinding

a. HABIBIO is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden indien:
- de opdrachtgever/cliŽnt in verzuim is;
- de opdrachtgever/cliŽnt failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, sursťance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd;
- opdrachtgever of cliŽnt willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden;
- cliŽnt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid.
b. In bovengenoemde gevallen is de opdrachtgever/cliŽnt tegenover HABIBIO schadeplichtig.
De hoogte van de schade wordt vastgesteld op de helft van het overeengekomen bedrag voor de resterende begeleiding vermeerderd met het aantal uren dat begeleiding heeft plaatsgevonden die nog niet zijn betaald.
c. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan HABIBIO zijn toe te rekenen. Wanneer HABIBIO door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door HABIBIO blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 3 maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen.
Indien een voorschot op de betaling heeft plaatsgevonden voor diensten die nog niet zijn verricht, zal HABIBIO deze binnen redelijke termijn terugbetalen.


artikel 10 - toepasselijk recht

Op alle betrekkingen tussen HABIBIO en de cliŽnt en/of opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

    NIEUWS   

  28 november 

Workshop
Familie-
Opstellingen

Er is nog plek!
Kijk hier!

 


Schijf je NU in op de Habibio Nieuwsbrief en blijf op de hoogte!